İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme Bölümü (Türkçe/İngilizce)

Eğitim Süreci

Dünyadaki sınırların kalkması ve rekabetin yoğunlaşmasıyla birlikte, varlıklarını sürdürebilmek ve gelişerek büyüyebilmek amacıyla işletmelerin ihtiyaç duyduğu yaratıcı, yenilikçi, sosyal sorumluluklarının bilincinde ve iş yaşamının gerek duyduğu ahlaki değerlere sahip olan profesyonel yöneticiler yetiştirmeyi amaçlayan İstanbul Arel Üniversitesi İşletme Bölümü; Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki farklı dilde eğitimini sürdürmektedir. Türkçe İşletme Bölümü için 4 yıl, İngilizce İşletme Bölümü için yabancı dile hazırlık amacıyla (yabancı dili yeterli olan öğrenciler sınav hakkını kullanarak bir üst sınıfa geçebilirler) bir yıl Hazırlık Sınıfı ile birlikte toplamda 5 yıl süren lisans eğitiminden sonra arzu eden öğrencilerimiz; İstanbul Arel Üniversitesi’nin Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yürütülmekte olan İşletme Yönetimi, Muhasebe ve Denetim, Muhasebe ve Finansman ve Otel Yöneticiliği Yüksek Lisansı ile İşletme-Yönetim Organizasyon ve İşletme- Muhasebe Finansman Doktora programlarına da, İstanbul Arel Üniversitesi mezunu olma ayrıcalıklarından yararlanma suretiyle devam etme imkânı bulacaklardır.

Deneyimli ve güçlü eğitim kadrosuyla, hem meslek hayatlarında hem de özel yaşamlarında başarı ve mutluluğu getirecek donanıma sahip bireyler yetiştirmeyi amaçlayan İşletme Bölümü, kendini sürekli geliştirme hedefini benimsemiş gençleri, iş ve bilim dünyasına kazandırmayı amaç edinmiştir.

Öğrenciler, Üniversitemizin kendilerine sunduğu her türlü sosyal imkânlardan yararlanarak, kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak faaliyetlere katılma imkânı bulacaklardır. Gerek her sektörde kendi alanında uzmanlaşmış kişilerden dinleyecekleri konferanslar ve gerekse de kültürel alanda yapılan sayısız faaliyetler öğrencilerin; kendilerine güvenen, insan ilişkilerinde başarılı, yeniliklere açık, hızlı ve doğru düşünebilen, çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmelerini sağlayacaktır. Erasmus Programı çerçevesinde Avrupa Birliği’ne üye ülkelere giderek, eğitimlerinin bir ve/veya iki dönemlerini tamamlama, ayrıca zorunlu iş yerinde uygulama programı yapma şansı olan öğrenciler, gittikleri ülkelerin iş ve kültür yaşamına ilişkin bilgilerle donanmış, geniş bir vizyona sahip bireyler olarak iş hayatına atılacaklardır. Başarısını kanıtlayan öğrencilere çift anadal yapma imkânı da veren İstanbul Arel Üniversitesi, öğrencileri eğitim hayatlarında, mezuniyet sonrasında ve tüm yaşamları boyunca kullanacakları bilgilerle donatarak, üstün özelliklere sahip bir şekilde hayata hazırlamaktadır.

Çalışma Alanları

İstanbul Arel Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olan öğrencilerimiz, ulusal ve uluslararası firmalarda görev alabilecek yetkinlik ve donanıma sahip bireyler olarak, ileriye dönük alacakları bilimsel temellere dayalı kararlar ile çağdaş uygarlığın gelişmesine katkıda bulunacaklardır. Son derece geniş çalışma olanaklarına sahip olan İşletme Bölümü öğrencileri, gerek özel gerekse kamu alanında neredeyse tüm sektörlerde çalışabilecek alt yapı ile donatılmış olarak mezun olmaktadır. Mezunlarımız kendi şirketlerini kurarak girişimci yanlarını ön plana çıkarabilecekleri gibi üretim sektöründen hizmet sektörüne kadar alışverişin, insan kaynaklarının, yönetimin, denetimin, pazarlamanın, muhasebenin, halkla ilişkilerin, araştırma geliştirmenin yer aldığı tüm işletmelerde çalışma ve uzmanlaşma imkânları bulacaklardır.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Eğitim Süreci

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi çatısı altında bulunan Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, sosyal bilimlerin bir alt dalı olarak, siyaset ve yönetim sorunları ve uygulamaları alanında eğitim-öğretim yapmaktadır. Günümüzün ve az çok da geleceğin siyasal ve yönetsel sorunlarını olabildiğince geniş bir çerçevede kavrayabilmek için de eğitim-öğretim dört anadal çerçevesinde programlanır ve yürütülür. Bu anadallar şunlardır: Siyaset ve Sosyal Bilimler Alanı, Yönetim Bilimleri Alanı, Hukuk Bilimleri Alanı, Kentsel ve Çevresel Sorunlar Alanı.

Eğitim-öğretim programı bölümün ana dersleri yanısıra öğrencilerimizin daha da donanımlı olarak yetişmeleri için seçmeli derslerle de desteklenmektedir. Öncelikli amacımız, öğrencilerimizin gerekli teorik ve pratik altyapıya sahip olarak, Türkiye’nin siyasal ve toplumsal yapısının modernleştirilmesinde rol oynayabilecek şekilde yetişmeleridir. Bunun bir gereği olarak da, öğrencilerimizin sosyal-kültürel konularda da kendilerini geliştirebilmeleri için öğrenci derneklerine üyelik gibi yerleşke içerisindeki oluşumlara ve akademik organizasyonlara katılım gibi yerleşke dışı etkinliklere katılmaları da teşvik edilir. Yine ayrıca, Üniversitemizin de bir parçası olduğu Avrupa Birliği’nin Erasmus Hareketliliği kapsamında öğrencilerimize yurt dışında anlaşmalı olduğumuz paydaş üniversitelerde öğretim görme olanağı sağlanır.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi lisans programı aynı zamanda öğrencilerini mezuniyet sonrası profesyonel hayata da hazırlar. Öğrencilerimizin aldıkları dersler ve program süresince elde ettikleri kabiliyet ve alışkanlıklar okul sonrası hayatlarını da şekillendirir. Programımızı başarıyla bitiren mezunlarımızın, sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak değil, aynı zamanda birer dünya vatandaşı olarak da bulundukları toplumun ve çevrenin ileri standartlara ulaşmasında karar verici rol üstlenmeleri beklenmektedir.

Çalışma Alanları

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi diploması kişiyi çeşitli alanlardaki kariyer olasılıklarına hazırlar. Mezunlarımız çeşitli bakanlıklar ve yerel-bağlı birimleri yanı sıra idari yargıda, ulusal ve uluslararası şirketler gibi özel sektör kuruluşlarında ve yine çeşitli sivil toplum kuruluşlarında da önderlik-yöneticilik görevleri üstlenerek kariyer fırsatları bulabileceklerdir. Mezunlarımız her ne kadar sosyal bilimler disiplinlerinden birinde lisansüstü ve doktora seviyelerinde eğitimlerine devam edip kariyer perspektiflerini genişletmeye yönelselerde, çoğu Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü mezunu için lisans diploması da profesyonel dünyada iş hayatına atılmak için yeterli olabilmektedir.

Uluslararası İlişkiler Bölümü (Türkçe/İngilizce)

Eğitim Süreci

İstanbul Arel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü, disiplinler arası bir anlayış ile oluşturulmuş ders programları sayesinde öğrencileri, sadece Uluslararası İlişkiler alanında değil, Siyaset Bilimi, Sosyoloji, Uluslararası İktisat, Türk Dış Politikası, Siyasi Tarih gibi akademik dallarda da bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

Uluslararası İlişkiler, sadece devletlerarası değil, sivil toplum örgütleri, ulusal ve bölgesel örgütler, çok uluslu şirketler ve bireyler gibi çeşitli aktörler arasındaki ilişkileri de kapsamaktadır. Bu nedenle, uluslararası ilişkiler alanında, disiplinler arası eğitim anlayışı ile yetiştirilmiş uzman kişilere ihtiyaç duyulmaktadır. Dolayısıyla Uluslararası İlişkiler mezunu uzmanlar, sadece devletlerin dış politikalarını değil, devlet dışı aktörlerin de ihtiyaçlarını ve davranış kalıplarını bilmek ve şekillendirmek zorundadır.

Diğer taraftan, öğrencilerin kendi isteklerine uygun dersleri almaları amacıyla, ders programlarına, yoğun bir şekilde seçmeli ders eklenmiştir. Seçmeli derslerde, alan derslerinin yanı sıra (ABD, Avrupa Birliği, NATO, Avrupa Konseyi, Balkanlar, Orta Doğu, Orta Asya, Rusya ve Kafkasya gibi), mevcut uluslararası sorunlar (çevre, enerji, küresel ve bölgesel güvenlik, yasa dışı göç gibi) analiz edilmektedir. Çünkü, Türkiye bir Balkan ülkesi, bir Orta Doğu ülkesi, bir Akdeniz ülkesi, bir Karadeniz ülkesi,  bir Kafkas Ülkesi ve bir Kuzey Atlantik İttifakı (NATO) üyesi ülkedir. Bölgesindeki  yeni oluşumları (Özellikle Orta Doğu, Orta Asya, Kafkasya, Balkanlar’da ) izlemekte ve önemli bir rol üstlenmektedir.  

Küreselleşme sürecini yaşayan dünyamızda, öğrencilerin sadece tek bir yabancı dil ile mezun olmaları yeterli görülmemekte ve bu çerçevede Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğrencilere zorunlu ikinci yabancı dil dersleri verilmektedir. Öğrenciler, Avrupa Birliği Erasmus Değişim Programı çerçevesindeki öğrenci hareketliliği ile diğer kültürleri tanıma fırsatı yakalamakta, yurtdışında eğitim görerek hem yabancı dil bilgilerini geliştirmekte, deneyim ve birikim kazanmakta ve  hem de akademik donanımlarını arttırmaktadırlar.

Mezuniyet sonrası avantajlar açısından alternatif mesleklere yönelebilmeyi sağlamak hedeflenmiştir. Bu kapsamda öğrencinin sadece diploma sahibi olması değil, bilimsel bir alt yapı ile donanmış, analiz ve sentez yapabilme yeteneği kazanmış bir şekilde kamu ve özel sektörde kendine güvenen bir birey olarak çalışma ortamında lider ve rehber olması amaçlanmaktadır. Bu çerçevede eğitim süreci içinde sunulan  çağdaş eğitim-öğretim olanakları önem arz etmektedir.

Çalışma Alanları

Mezuniyet sonrası çalışma alanlarına bakıldığında, Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunlarının öncelikli olarak Dışişleri Bakanlığı bünyesinde, ikinci olarak diğer bakanlıkların dış ilişkiler birimlerinde ve üçüncü olarak da bölgesel ve uluslararası örgütlerde, sivil toplum kuruluşlarında çalışma imkânı buldukları görülmektedir. Mezunlarımız ayrıca müfettişlik yapabilmekte, ulusal ve uluslararası şirketler ya da bankaların dış işlem birimleri  dahil bütün birimlerinde   çalışabilmektedir.  Son dönemde Medya sektöründe  istihdam oranının arttığı görülmektedir.  Lisans üstü düzeyde öğrenim görmek isteyenler,  sosyal bilimler disiplinlerinden bir tanesinde yüksek lisans ve doktora eğitimlerine devam ederek akademik kadrolara atanabilmekte  veya kendi sektörlerinde üst yönetici olarak   görev alabilmektedirler.

Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü (İngilizce)

Eğitim Süreci

Günümüzde, ölçekleri ne olursa olsun, birçok işletme uluslararası ticaret faaliyetlerine çeşitli düzeylerde katılma ihtiyacı duymaktadır, ihracat ve ithalattan stratejik işbirliklerine, ortak yatırım vb. girişimlere kadar uzanan bu faaliyetler dizininde, uluslararası ekonomik ilişkileri izleyebilen, yoğun rekabet ortamında çağdaş yönetim tekniklerini, bilişim dünyasının sunduğu yeniliklerle hayata geçiren, bulunduğu ortama değer katabilen insan gücüne büyük gereksinim duyulmaktadır.

Bu bağlamda; İstanbul Arel Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü, yukarıda belirtilen gerçekler ışığında 2011-2012 akademik yılında eğitim-öğretime başlamıştır. Bölümün amacı, uluslararası ticaretin ilke ve kurallarını bilen, ulusal ve uluslararası işletmecilik bilgisine sahip, bilişim teknolojilerini kullanabilen girişimciler ve yönetici adayları yetiştirmektir.

Öğrenim dili İngilizce olan Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü’nde öğrenciler, diledikleri takdirde ikinci sınıftan itibaren Çift Anadal Programına katılarak, ikinci bir diploma ya da Yandal Programına katılarak, sertifika sahibi olabilmektedirler. Küreselleşmenin daha da etkinleştirdiği uluslararası ve uluslar üstü sermayenin global ekonomi üzerindeki gücü siyasal alanda olduğu kadar bilimsel inceleme ve araştırma açısından da kritik bir uzmanlık alanı haline getirdiği Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümünü güncel bir akademik birim konumuna taşımıştır.

Mal ve hizmet akımının yanında üretim faktörlerinin de mobilitesinin oldukça yükseldiği global ekonominin günümüzdeki pazar koşullarının gerektirdiği uzmanlık alanında insan gücü talebini karşılayacak ola bölümümüz öğrencileri yandal olarak alacakları Uluslararası İlişkiler Bölümü dersleri ile uluslararası diplomasi ve politika uzmanı olma olanağını da elde edecekleri gibi zorunlu iş yerinde uygulama programı ile de piyasa deneyimi kazanabileceklerdir.

Çalışma Alanları

Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü mezunları ulusal ve uluslararası şirketlerde, dış ticaret, dış pazarlama ve finans departmanlarında, kamu iktisadi kurumlarında, sektörel özerk denetleme ve düzenleme kurumlarında, bankaların dış işlemler ve fon yönetimi birimlerinde istihdam edilebilmektedirler. Bölüm mezunları ayrıca Maliye ve Dış İşleri Bakanlıklarında, Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı gibi ilgili kamu kurumlarında, diğer bakanlıkların ve kamu kurumlarının uluslararası ticaret ve finansı ilgilendiren ve yatırım birimlerinde ve İktisadi İdari Bilimler Fakültesi mezunlarının çalışabilecekleri her alanda iş bulma olanağına sahip olmaktadırlar.

Bölüm mezunları ayrıca, ülkemizdeki yabancı şirketler, çok uluslu şirketler, yurt dışındaki ticaret ve finans şirketleri ve kuruluşları ile uluslararası sosyal, siyasal ve finans kurumları ve yerli-yabancı sivil toplum kuruluşlarında da istihdam olanağına sahiptirler.