Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Eğitim Süreci

İstanbul Arel Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nün, eğitim süresi 4 yıldır. Bölümü başarıyla tamamlayan öğrencilere Diyetisyen unvanı kazandırılır.

Teorik ve uygulamalı dersler alanlarında uzman akademisyenler tarafından verilmektedir. Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nde uygulamalı ve iş başı eğitimlerine, teorik dersler kadar yer verilerek öğrencilerimizin mezuniyet öncesinde mesleki gerekliliklerine göre hazırlanmalarına önem verilmektedir.

Multi-disipliner bir alan olan Beslenme ve Diyetetik bilim dalının ders programında; Anatomi, Fizyoloji, Biyokimya, Besin Kimyası, Beslenme İlkeleri, Besin Mikrobiyolojisi, Özel Durumlarda Beslenme, Toplum Beslenmesi, Hastalıklarda Diyet Tedavisi, Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Yönetimi gibi teorik ve uygulamalı dersler yer almaktadır. Üçüncü yılın sonunda ise alınan teorik derslerin bilgileri zorunlu iş yeri uygulamasıyla pekiştirilmektedir.

Toplum Sağlığı Beslenme Uygulamaları’nda; öğrencinin toplumun beslenme durumunun ve beslenme alışkanlıklarının saptanmasını, bireyin ve toplumun yeterli ve dengeli beslenme konularında bilinçlendirilmesini uygulayarak ve yaşayarak öğrenmesi amaçlanmaktadır.

Toplu Beslenme Sistemleri ve Hastane Beslenme Uygulamaları’nda; öğrenciye Toplu Beslenme Sistemleri ve Hastane Diyetisyenliği’ni, araştırma ve eğitim tekniklerini uygulayarak öğretmek amaçlanmaktadır. Bir öğretim yılın kapsayan bu uygulama, akademisyenlerimiz ve ilgili birimlerin sorumlu diyetisyenlerin denetimi altında gerçekleştirilmektedir.

Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nün amacı; sağlığın korunması ve geliştirilmesi, beslenme ile ilintili hastalıkların iyileştirilmesi, toplumun beslenme durumunun ve beslenme sorunlarının saptanması ve değerlendirilmesi, beslenme sorunlarına çözüm bulan plan ve politikaların oluşturulması, beslenme ve besinlerle ilgili bilimsel ilkelerin geliştirilmesi, yiyecek-içecek hizmeti veren birimlerin yönetim ve organizasyonunun sağlanması konuları ile ilgili çalışmalar yapmak ve bu alanlarda ülkemiz gerçeklerini göz önünde bulundurarak etkin görev alabilecek diyetisyenler yetiştirmektir.

Çalışma Alanları

Bölüm mezunları; Özel/Kamu Tedavi Kurumları (özel ve kamu hastaneleri, sağlık poliklinikleri, sağlık merkezleri, diyaliz üniteleri vb.) çalışabilirler. Yiyecek-İçecek Hizmetleri; ticari ve ticari olmayan kuruluşlarda (hotel, catering şirketleri, askeri kuruluşlar, okullar gibi toplu beslenme yapılan tüm yiyecek ve içecek bölümleri) görev alabilirler. Halk Sağlığı Hizmeti Verilen Kurumlar, (ana-çocuk sağlığı merkezleri, aile sağlığı merkezleri, çocuk ve yaşlı bakımevleri, spor okulları vb.) Besin Sanayii, Araştırma Kurumları, Eğitim Kurumları’nda çalışma olanaklarına sahiptirler.

Çocuk Gelişimi Bölümü

Eğitim Süreci

İstanbul Arel Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü’nün eğitim süresi 4 yıldır. Dersler, Bologne süreci kapsamında alanlarında uzman akademisyenler tarafından verilmektedir. Çocuk Gelişimi Bölümü’nde uygulamalı derslere teorik dersler kadar yer verilerek öğrencilerimize mezuniyet öncesinde mesleğin gerekliliklerine göre hazırlanmalarına önem verilmektedir.

0-18 yaşlar arasındaki normal gelişim gösteren, özel eğitim gereksinimi olan, korunmaya muhtaç (kurumda yaşayan, çalışan, mülteci ve suçlu çocuklar) ve hastanede yatan çocukların zihinsel, dil, motor, özbakım, sosyal ve duygusal gelişimlerini ve özbakım becerilerini değerlendirebilen, tüm beceri ve gelişim alanlarını destekleme konusunda teorik eğitimin yanında zorunlu iş yeri uygulama eğitim programları ile çocuğa, aileye, eğitimciye ve topluma hizmet sunan Çocuk Gelişimcisi yetiştirmektedir

Öğrencilerimiz 0-18 yaş grubundaki gelişim düzeylerini belirleme ve izleme; hazırlama, eğitimsel çevre düzenlemesi yapma, program uygulama ve denetleme; programın çocuğa, ailelere ve diğer ilgililere katkı sağlayıp sağlamadığını izleme ve yeni düzenlemeler yapma; ailelere, çocuk gelişimi ve eğitimi alanında hizmet veren kişilere, kurum ve kuruluşlara alanla ilgili danışmanlık verme ve işbirliği yapma; toplumu bu konularda bilinçlendirme ve çocuk-aile ile ilgili disiplinlerle koordinasyon kurarak çalışma formasyonu ile donatılmış olarak mezun olmaktadır.

Çalışma Alanları

Çocuk Gelişimi Bölümü mezunları, Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırma Kurumu’nda, Özürlüler İdaresi Başkanlığı’nda, Devlet Planlama Teşkilatı’nda, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağlı çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtlarında, Sağlık Bakanlığı’na bağlı Ana ve Çocuk Sağlığı Aile Planlaması Merkezleri’nde ve Çocuk hastanelerinde, Adalet Bakanlığına bağlı çocuk mahkemelerinde, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okul öncesi eğitimi ya da özel eğitim rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinde, bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde, radyo ve televizyonlarda ‘’aile-çocuk-gençlik programları’’ içerikli eğitim programlarının hazırlanması ve yürütülmesinde, çocuk tiyatrolarında ve çocuk filmlerinde, çocuklara yönelik kitap, dergi, gazete ve yayınların hazırlanmasında, oyuncak üretiminde, sivil toplum kuruluşlarında, uzman, danışman, kurucu, idareci, denetimci, ve çocuk gelişimcisi olarak görev yaparlar. Ayrıca bu bölüm mezunları üniversitelerin akademik kadrolarında çalışarak yüksek lisans ve doktora çalışmaları yapabilmektedirler.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Eğitim Süreci

Fizyoterapistlik mesleği, savaşlar, kazalar ve çocuk felci epidemileri nedeniyle oluşan özürlü nüfusun, fonksiyonel kayıplarını giderebilmek amacı ile doğmuş ve pek çok aşamadan geçerek günümüzdeki popüler konumuna ulaşmıştır. İstanbul Arel Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nün eğitim süresi 4 yıldır. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nde uygulama ağırlıklı mesleki derslere yer verilerek öğrencilerimize mezuniyet öncesinde mesleğin gerekliliklerine göre hazırlanmalarına önem verilmektedir. Öğrenciler temel alan dersleri olan ‘Anatomi I ve II’ derslerini uygulamalı ve kadavra üzerinde çalışarak alabilmektedirler. Fizyoterapi mesleğinde klinik uygulamalarda önemli olan, anatomi dersinin kadavra üzerinde öğrenilmesi kalıcı bilgi sağlayacaktır.

Dersler, Bologna süreci kapsamında alanlarında uzman akademisyenler tarafından verilmektedir.

Bölümün hedefi; birey ve toplum sağlığını önemli ölçüde etkileyen, sosyal ve ekonomik kayıplara çeşitli fonksiyon bozukluklarına neden olan hastalık, yaşlılık, ağrı, yaralanma vb. durumlarda düzeltici, geliştirici ve fiziksel yetersizliği en aza indirici uygulamaları gerçekleştirebilen aynı zamanda bireyin fiziksel sağlığının ve fonksiyonel becerilerinin devamı için koruyucu uygulamaları yapan meslek elemanları yetiştirmektir. Üniversitemiz bünyesindeki ArelKAM (İstanbul Arel Üniversitesi Kariyer Planlama, Uygulama ve Araştırma Merkezi) aracılığıyla sağlık hizmetleri ve sağlık endüstrisi kapsamında faaliyet yürüten kamuya veya özel sektöre ait kuruluşlarda zorunlu iş yerinde uygulama yapmaları, mezuniyet sonrası kariyer planlaması yapmaları ve sektörde yer alan kuruluşların temsilcileri ile bir araya gelerek onların deneyimlerini paylaşmaları mümkün olabilmektedir.

Okul sonrası mesleki anlamda avantajları :

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, günümüzde bilim ve teknik alanında elde edilen gelişmelere paralel olarak, tüm yaş gruplarındaki kişilerin; yeni doğan ve erken doğum dahil olmak üzere bebek, çocuk, adölesan, yetişkin ve yaşlı sağlıklarının geliştirilmesinde etkin rol alan bir bilim dalı haline gelmiştir.

Eğitim dönemi boyunca aldıkları eğitim ile mezuniyet sonrasında sadece hastalara yönelik değil aynı zamanda sağlıklı bireylere de çeşitli öneriler verebilecek ve hastalıklarda tedavi programı hazırlama ve uygulama hakkında detaylı bilgiye sahip olarak fizyoterapi mesleğinde otonomi kazanmış bireyler haline geleceklerdir.

Çalışma Alanları

Fizyoterapistlerin en sık çalıştıkları alanlar; nörolojik hastalıklar, ortopedi ve travmatolojik hastalıklar, romatizmal hastalıklar, kardiyopulmoner rehabilitasyon, obstetrik-ürojinekolojik durumlar, spor yaralanmaları, pediatrik rehabilitasyon, geriatri, el yaralanmaları, beyin cerrahisi, plastik cerrahi, genel cerrahi sonrasında gelişen sağlık sorunlarının fizyoterapi ve rehabilitasyonu ve ağrı tedavisidir.

Öğrenciler 4 yıl devam eden eğitim-öğretim ve tedavi ünite çalışmaları sürecinden sonra başarılı olmaları halinde lisans diploması ile “Fizyoterapist” unvanı alarak mezun olmaktadır.

Mezunlar; Sağlık Bakanlığı’na bağlı kuruluşlarda ve hastanelerde, özel eğitim merkezlerinde, spor kulüplerinde, sağlık ve spor merkezlerinde, özel hastanelerde ve huzurevlerinde, evde bakım merkezlerinde çalışabilmektedirler.      

Hemşirelik Bölümü

Eğitim Süreci

Yaşam kalitesini belirleyici alanların başında sağlık ve eğitim gelmektedir.

Ülkemizin ulaşmak istediği eğitim ve refah düzeyi; öncelikle birey, aile ve toplumun sağlıklı oluşu ile gerçekleşir. İstanbul Arel Üniversitesi Hemşirelik Bölümü; lisans düzeyindeki eğitim-öğretim programı ile birey, aile ve toplum sağlığının korunması, geliştirilmesi, hastalık halinde tedavi, bakım ve rehabilitasyonunda görev alacak sağlık bakım profesyonellerini yetiştirir.

4 yıllık eğitim-öğretim müfredatında; tıbbi modele uygun temel tıp bilimleri ve hemşirelik ile ilgili dersler, öğretim üyeleri sorumluluğunda alanında deneyimli öğretim elemanları tarafından verilmektedir. Eğitimler donanımlı laboratuvarlarda ve hastanelerde uygulamalı olarak gerçekleşmektedir.

Hemşirelik mesleğinin, yaşamın her alanında iş olanağı olması ve diğer alanlara göre istihdam sıkıntısının en az yaşanması avantajlarının başında gelir.

Hemşirelik, insanın doğumundan ölümüne kadar geçen süre içinde, sağlık ve hastalık durumlarında gereksinim duyulan hizmeti sağlayan meslektir.

Çalışma Alanları

Mezunlar; kamu ve özel sağlık kurumları başta olmak üzere, okul sağlığı, sağlık sigortası, iş sağlığı, sağlık turizmi ve rehabilitasyon alanlarında, ilaç endüstrisi ve benzeri birçok alanda iş olanaklarına sahiptirler. Ayrıca mezunların Yenidoğan, Geriatri, Diyaliz, Diyabet, Yoğun Bakım, Adli Hemşirelik ve Yönetim gibi özel alanlarda sertifika programlarının yanı sıra lisansüstü eğitimlerle, kariyer ve uzmanlaşma fırsatları vardır.

Sağlık Yönetimi Bölümü

Eğitim Süreci

Giderek büyük bir hızla artan sağlık sektöründeki tıbbi/teknolojik gelişmeler ve ülkemizdeki sağlık hizmetleri ile ilgili reformlar; Türkiye’de de, sağlık kurumları yönetiminde profesyonelleşmenin önemini ortaya çıkarmıştır. Bu açıdan, küresel boyutta hizmet sektörü içinde önem kazanan sağlık yöneticiliği, geleceğin aranılan meslekleri arasında yerini almıştır.

İstanbul Arel Üniversitesi “Sağlık Yönetimi” bölümünde temel amaç; işletmeciliğinin evrensel ilkeleri ve uygulamaları doğrultusunda verilen eğitimlerle sağlık alanına özel bilgi, beceri ve donanımın kazandırılarak kurumsal verimlilik ve etkinlik açısından fark yaratacak, çözüm ve sonuç odaklı karar alabilen, multidisipliner ekip çalışmasına önem veren, vizyon sahibi ve rekabet üstünlüğü yaratabilen üst, orta ve ara kademe “Sağlık Yöneticisi” yetiştirmektir.

Sağlık Yönetimi Bölümü’nde 4 yıllık lisans eğitimi süresince, sağlık kurumları yönetimine ilişkin yönetim becerilerini kazanabileceği temel derslerin yanında; sağlık finansmanı, sağlık hizmetleri pazarlaması, istatistik ve araştırma yöntemleri, iş sağlığı ve iş güvenliği, sosyal güvenlik, sağlık sigortacılığı gibi dersler ile birlikte çevreye ve insana duyarlı sosyal sorumluluk ve meslek etiği bilinci kazandırılarak sağlık yönetim alanına ilişkin çok yönlü bakış açısı geliştirme olanağı sunulmaktadır.

Diğer yandan, başarılı öğrenciler Erasmus öğrenci değişimi programları ile Avrupa’daki eşdeğer üniversitelerde eğitim alma fırsatları sunulmaktadır.

Sağlık Yönetimi alanında eğitim alan öğrencilerimiz, çoklu öğrenme yöntemleri kapsamında teorik bilgilerinin yanı sıra İstanbul’daki son teknoloji ile donanımlı olan özel ve kamu kurumu hastaneleri, özel evde bakım hizmeti veren kuruluşlarda, rehabilitasyon merkezlerinde zorunlu iş yeri uygulama olanaklarına sahip olmaktadırlar.

Sağlık Yönetimi Bölümünde eğitim alan öğrencilerin işletme ve çalışma hayatına ilişkin bölümlerde yandal ve çift anadal yapma şansı vardır. Bunula birlikte, kendi uzmanlık alanları ile ilgili lisansüstü eğitim alma olanakları mevcuttur.

Çalışma Alanları

Bu bölümden mezun olan sağlık yöneticileri; tüm Kamu Hastaneleri, Üniversite, Özel, Vakıf, Belediye Hastaneleri, Rehabilitasyon Merkezleri, Geriatri Merkezleri/Hastaneleri, Evde Bakım Hizmeti veren Özel ve Kamu kuruluşları ile Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) gibi bakanlıklar, sağlık sigortası ve ilaç/tıbbi cihaz üreten endüstri kuruluşlar, sağlık hukuku ve etik araştırma alanları, özel sağlık sigortası kuruluşları, sağlıkla ilgili araştırma ve geliştirme enstitüleri/merkezlerinde ve sağlık yönetimi/sağlık politikaları ile ilgili ulusal ve uluslararası projelerde istihdam edilebilirler.

Ayrıca mezunlar, lisansüstü ve doktora çalışmalarını tamamlayarak alanında yapacakları özgün çalışmalarıyla öğretim elemanı ve üyesi olarak bilimsel katkılarıyla da topluma hizmet sunabilirler.

Sosyal Hizmet Bölümü

Eğitim Süreci

Sosyal Hizmet Bölümü, bireylerin, ailelerin, grupların ve toplumun yaşam kalitesini mevcut koşulları değiştirerek ya da mevcut koşullardan daha etkin biçimde yararlanmalarını sağlayarak artırmayı hedefleyen sosyal hizmet alanında çalışacak profesyoneller yetiştirir. Sosyal çalışmacı/sosyal hizmet uzmanı olarak adlandırılan bu profesyoneller, bireylerin, ailelerin, grupların ve toplumun sorunlarla baş etme kapasitelerini geliştirecek sosyal politika ve programların planlanıp hayata geçirilmesine gayret gösterirler. Uluslararası Sosyal Hizmet Uzmanları Federasyonu’na göre sosyal hizmet faaliyetlerinin belirlenmesinde, ülke ihtiyaçlarına öncelik verilirken, ulusal değerler kadar evrensel değerleri de gözeten bir yaklaşım izlenmelidir. Sosyal hizmetlerin odaklandığı konular genel anlamda evrensel olmakla birlikte, uygulamaların kültürel, tarihsel ve sosyo-ekonomik koşullara bağlı olarak ülkeden ülkeye, zamandan zamana çeşitlilik gösteren öncelikleri vardır. Mesleğin insan hakları ve sosyal adalet temelli ilkeleri, hem ulusal hem de uluslararası etik değerlerini temsil etmektedir. İstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü, öğrencilerine verdiği eğitimde, tüm bu tanım, ilke ve hedefleri göz önünde bulundurur. Program belirlenirken, geleceğin sosyal hizmet çalışanlarının ihtiyaç duyacakları teorik bilgiyi kazanmaları, mesleğin gerektirdiği etik değerleri özümsemeleri için zorunlu iş yerinde uygulama programı ile mesleki deneyime sahip olup iş yaşamına başladıklarında ilk adımlarını özgüven içinde atmalarını sağlayacak ölçüde uygulama pratiğine sahip olmaları hedeflenmiştir. Sosyal Hizmet Bölümü, 4 yıllık lisans eğitimi vermektedir.

İstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü’nün mezunlarına sağladığı avantajlar benimsediği amaçlardan doğmaktadır. Bölümün hedefi sosyal hizmet alanında gerek kuramsal gerekse uygulamalı ileri düzeyde bilgi, beceri ve yetkinlik sahibi uzmanlar yetiştirmektir. Ayrıca disiplinler, uzmanlıklar ve kurumlar arası işbirliğinin zorunluluklarını kavramış olan mezunların ekip çalışması ilkelerini özümseyerek görev, yetki, hak ve sorumluluklarını, mesleki etik, insan hakları ve sosyal adalet ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirebilecek niteliklere sahip olmaları amaçlanmaktadır. Mezunlar meslek yaşantıları süresince bu çerçevede yetiştirilmiş olmalarının avantajlarını göreceklerdir.

Çalışma Alanları

Sosyal Hizmet lisans eğitimini başarıyla tamamlayarak “Sosyal Çalışmacı/Sosyal Hizmet Uzmanı” unvanını almaya hak kazananlar, aşağıda belirtilen kurum ve kuruluşlara bağlı ilgili birimlerde çalışma olanağına kavuşurlar: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Üniversitelerin Sosyal Hizmetler Bölümü veya ilgili bölümleri, Kamu ve Özel Kuruluşlar, Yerel Yönetimler ve bağlı birimleri, Sivil Toplum Örgütleri, Uluslararası Örgütler vb.